28.05.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия ще проведе заседание на 31.05.2021г от 14:00часа в стая 112

14.11.2019

Съобщение

Адрес за кореспонденция на ОИК

9410 с.Крушари
ул. „Девети септември” № 3 "а"

Контакти

Председател: +359887535386

email: [email protected]

website: oik0820.cik.bg

02.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Крушари приема сигнали за нарушения на изборния процес на
телефон: 
057712135

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Крушари приема сигнали за нарушения на изборния процес на
телефон: 
057712135

19.10.2019

Съобщение

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Във връзка с Решение № 953-МИ от 04.09.2019 г. на ЦИК  и чл. 10, чл.234, чл. 235,  от Изборния кодекс    Ви уведомяваме, че избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Крушари ще могат да гласуват във избирателна секция № 082000001 с адрес:  село Крушари,  ул. “Г.Димитров”  № 27 (НЧ „Йордан Драгнев – 1894”). Секцията е разположена на първия етаж от сградата. Допълнителното предназначение на тази избирателна секция, както и входът на сградата, ще бъде обозначен с табели и знаци. Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки                                                                        на телефон:  05771 20 24 или на адрес: Общинска администрация                   село Крушари, ул. „Девети септември“, № 3а, Информационен център.                    

 В изборния ден (27 октомври 2019 г. ) заявки се приемат                                                от 7:00 до 19:00 ч. При заявяване, Общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

14.10.2019

Съобщение

ОИК Крушари уведомява  политическите партии,  коалиции и членове на СИК (секционните избирателни комисии), че на 22.10.2019 г. (вторник) от 10:00 часа в залата на община  Крушари, ще се проведе обучение на СИК от Общинската избирателна комисия. Обучението ще се проведе съвместно с представители на общинска администрация,  ІІ РУ  на МВР Добрич и Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението с. Крушари.

 

07.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.2019 г. от ЦИК, ОИК Крушари публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избори, за изборите на 27.10.2019 г. 

Общински съветници

Кмет на община

Кмет на кметства

Бистрец

Ефрейтор Бакалово

Коритен

Лозенец

Полковник Дяково

Северци

Телериг


03.10.2019

Съобщение

ОИК Крушари уведомява всички представители на политически партии регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кмет на община на 27.10.2019г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail:[email protected]). Използвайте приложения образец: Замяна СИК

03.10.2019

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Крушари чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.  Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия  не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Крушари.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Крушари от представляващия партията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Крушари.

01.10.2019

Състав СИК

СИК № Трите имена ДЛЪЖНОСТ
082000001 Марийка Колева Георгиева  Председател
082000001 Васил Иванов Русев Зам. Председател
082000001 Ася Костадинова Минчева  Секретар
082000001 Алайдин Федаил  Рафи  член
082000001 Кера Кръстева Бошнакова  Член
082000001 Славка Ранкова Енчева  Член
082000001 Дичо Димитров Костадинов  Член
082000001 Деница Атанасова Йорданова  Член
082000001     Член
     
082000002 Пепа Великова Петкова  Председател
082000002 Иван Живков Иванов Зам.председател
082000002 Златка Ненова Георгиева  Секретар
082000002 Аличко Енчев  Алексиев  член
082000002 Пенка Георгиева Енчева  Член
082000002 Галина Златева Джендова  Член
082000002 Кольо Иванов Колев  Член
     
082000003 Севим  Ахмедова Хюсеинова  Председател
082000003 Димитрина Енчева Петрова  Зам. председател
082000003 Димитър Стоянов Митев  Секретар
082000003 Владка Панайотова Стаматова  Член
082000003 Иванка Христова Стоянова  Член
082000003 Шенел Фейзула Ефраим  Член
082000003 Атанас Стефанов Петров  Член
     
082000004 Кина Георгиева Николова  Председател
082000004 Павлинка Тодорова Маркова  Зам. председател
082000004 Есма  Хюсеинова Селимова  Секретар
082000004 Гюнер Фикрет Девришев  Член
082000004 Мария  Димитрова Късева  Член
082000004 Анка Стоянова Димова  Член
082000004 Николинка Калева Янева  Член
     
082000005 Петя Стефкова Костова  Председател
082000005 Кръстинка Желязкова Желева  Зам. председател
082000005 Сали Ниази Яшар  Секретар
082000005 Алдин Амет Мустафа  член
082000005 Николай Панайотов Николов Член
     
082000006 Нели Стоилова Иванова  Председател
082000006 Левент  Мюзекяр Салим  Зам. председател
082000006 Димитър Иванов Събев  Секретар
082000006 Радослав  Стойчев Русев  Член
082000006 Марийка Петкова Стоянова  Член
082000006 Станимир Йорданов Борисов  Член
082000006 Христо Христов Колев  Член
082000006 Диню Георгиев Йорданов  Член
082000006 Галина Димитрова Иванова Член
     
082000007 Момчил Димитров Димитров   Председател
082000007 Илиана Анастасова Георгиева  Зам. председател
082000007 Вилдан  Мехмедова  Саидова  Секретар
082000007 Калинка Влайкова Пенева  Член
082000007 Иванка Георгиева Георгиева  Член
082000007 Снежана Иванова Василева  Член
082000007 Стела Анастасова Пенчева  Член
     
082000008 Величка Ганчева Недкова  Председател
082000008 Йордан Кирилов Киров Зам.председател
082000008 Веселина Рачева Желева  Секретар
082000008 Виолета Василева Митева  Член
082000008 Адил  Мехмед  Мехмед   член
     
082000009 Йорданка Божанова Тодорова  Председател
082000009 Гюлшен  Шериф Исмаилова  Зам. председател
082000009 Калинка Михайлова Монева  Секретар
082000009 Василка Калева Костова  Член
082000009 Костадинка Нейчева Петрова  Член
082000009 Надя Маринова Иванова  Член
082000009 Станислав Красимиров Станев  Член
082000009 Танер Нихат Шабан Член
082000009 Александър Веселинов Бичев Член
     
082000010 Анка Иванова Костова  Председател
082000010 Атанас Петров Атанасов  Зам. председател
082000010 Ширин  Алиосман Асан  Секретар
082000010 Величка Димитрова Минчева  Член
082000010 Тоня Цочева Георгиева  Член
082000010 Айдън Ахмедов Рафиев  Член
082000010 Георги Тошков Колев Член
     
082000011 Ерол Алиш Мехмед   Председател
082000011 Гина Ангелова Божанова  Зам. председател
082000011 Зикрие Мехмед Османова  Секретар
082000011 Татяна Димитрова Карчева  Член
082000011 Тодорка Димова Станева  Член
082000011 Янаки Йорданов Митев  Член
082000011 Нина Тодорова Димитрова Член
082000011 Борислав Мариянов Ковачев Член
082000011     Член
     
082000012 Виолета Желязкова Георгиева  Председател
082000012 Иван Маринов Атанасов  Зам. председател
082000012 Юлияна Димова Христова  Секретар
082000012 Живка Енчева Стоянова  Член
082000012 Анета Димитрова Димитрова  Член
082000012 Никет Назиф Мустафа  член
082000012 Елена Станчева Пенчева Член
     
082000013 Марийка Александрова Георгиева  Председател
082000013 Йордан  Станимиров Чернев  Зам. председател
082000013 Пепа Георгиева Тодорова Секретар
082000013 Орхан  Османов Шефкетов  член
082000013 Николинка Димитрова Иванова  Член
082000013 Светлозар Стоянов Костадинов  Член
082000013 Георги Стоянов Максимов  Член
     
082000014 Златка Янкова Иванова  Председател
082000014 Иванка Станева Маринова  Зам. председател
082000014 Галина Михайлова Петрова  Секретар
082000014 Петко Георгиев Станчев  Член
082000014 Живка  Маринова Костадинова  член
     
082000015 Веселина Дичева Георгиева  Председател
082000015 Станислав Георгиев Славов Зам.председател
082000015 Антон Тодоров Георгиев  Секретар
082000015 Джелил Ибрямов Джелилов  Член
082000015 Севгюл Неждет Арун  член
082000015 Веселина Христова Ганчева  Член
082000015 Живко Иванов Бояджиев Член
     
082000016 Деян Христов Давидов  Председател
082000016 Славка Марева Йорданова  Зам. председател
082000016 Иванка Василева Максимова  Секретар
082000016 Наим  Салим Наим  член
082000016 Кадир Абил Сюлейман  Член
     
082000017 Йорданка Ташева Петрова  Председател
082000017 Станимир Стоянов Стойчев Зам.председател
082000017 Донка Маринова Стоянова  Секретар
082000017 Зафер Билент  Раим  член
082000017 Искрен  Якимов Семов  Член
082000017 Димка Пенева Паскалева  Член
082000017 Георги Георгиев Стойчев Член
     
082000018 Стефка Колева Николова Председател
082000018 Венета Йошкова Хеге  Зам. председател
082000018 Мара Славова Станчева  Секретар
082000018 Маргарита Иванчева Маринова  Член
082000018 Мудин Яя Сали  Член
16.09.2019

Съобщение

Документите за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за кметове и общински съветници се приемат всеки календарен ден от 9.00 ч. - 17.00 ч. Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 24 септември 2019 г. не по-късно от 17.00 ч.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация 24 септември 2019 г.

12.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК Крушари се извършва по реда на Решение №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК. Съгласно т.18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК Крушари на хартиен /Приложение №62-МИ/ и на технически носител в ексел формат. Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа на общински съветници на технически носител. 

Приложение 1

06.09.2019

Съобщение

Списък на населените места в Община Крушари, в които ще се произведат избори за кмет на кметство на 27.10.2019 г.

 

- с.Бистрец                          

- с. Северци                         

- с. Лозенец                        

- с. Полковник Дяково          

- с. Телериг                          

- с. Ефрейтор Бакалово        

- с. Коритен                         

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 112 - МИ / 31.05.2021

  относно: Приемане на решение за заместващ Секретар на ОИК

 • № 111- МИ / 31.05.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

 • № 110-МИ / 08.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на общинските съветници, Назмие Исмаил Люман , избрана от листата на Движение за права и свободи - ДПС и Димитър Маринов Костадинов, избран от листата на Движение за права и свободи- ДПС.

всички решения